Námorníci
Učíme sa s Pepkom námorníkom

Domáce úlohy

 

                                                      

 

15.04.2019

Šlabikár- Str.- 55-text Bábätko + str.56/ ĺ,ŕ + 1. cvičenie- čítať.

Je potrebné písať doma diktáty-aspoň 2 vety každý deň. Za pochopenie ďakujem.

Písanie- 

Podľa potreby odpis, prepis textu a diktát.

Matematika- PZ str.  47.

V stredu píšeme príklady- na pečiatku.

Prejsť si doma ešte raz slovné úlohy,

 

ktoré riešime v škole!

Vedieť tvoriť  k číslam dva príklady na sčítanie a dva príklady

na odčítanie,napr. k číslam 10a5 (10+5=15,5+10=15,15-5=10,15-10=5 )

Vedieť tvoriť k slovným úlohám zápis( viď. PZ str.21/1. cvičenie ).

Vedieť prečítať a napísať čísla od 0 do 20, rozklad

čísla na desiatky a jednotky, porovnávanie čísel

do 20, sčítanie do 20- napr. 10+2=12, 6+10=16...,

odčítanie do 20- napr. 17-7=, 18-10=,.....12+3=,

16-5=,...

Je potrebné opakovať aj sčítanie a odčítanie do 10 spamäti.

_______________________________________________________________________________________

PRVOUKA

Čo mám vedieť:

1. Vymenuj zmysly ( zrak, sluch, čuch, chuť, hmat ).

2. Vymenuj zmyslové orgány ( oko, ucho, nos, jazyk, koža ).

3. Koľko dní má týždeň?

4.Vymenuj dni v týždni.

5.Ukáž na hodinách 5 hodín....., pol druhej...., atď.

6.Pomenuj časti dňa (ráno, dopoludnie, poludnie- obed, popoludnie, večer noc )

7.Koľko hodín má 1 deň?

8. Vymenuj ročné obdobia.

9.Vymenuj mesiace v roku.

10. Pohyb živočíchov.

_________________________________________________________________________________________